Jaarstukken 2018

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

8 Inwoner en bestuur