Jaarstukken 2018

Balans met toelichting

Balans per 31 december 2018

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2017

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling 

15

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

302

375

317

375

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut:

- gronden uitgegeven in erfpacht

1.131

969

- overige investeringen met een economisch nut

50.175

54.281

51.306

55.250

Investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven 

32.036

30.082

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

11.820

11.541

95.162

96.873

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

49

49

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.717

1.790

Overige langlopende leningen u/g

5.478

6.784

7.244

8.623

TOTAAL VASTE ACTIVA

102.723

105.871

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Onderhanden werk, inclusief bouwgronden in exploitatie

13.403

14.663

13.403

14.663

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

7.849

7.570

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

6.955

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen

537

0

Overige vorderingen

4.686

5.516

13.072

20.041

Liquide middelen

Kassaldi

6

10

Banksaldi

989

11.660

995

11.670

Overlopende activa

7.601

2.729

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

35.071

49.103

TOTAAL ACTIVA

137.794

154.973

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2017

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

25.367

23.602

Bestemmingsreserves

22.646

18.045

Gerealiseerd resultaat volgens het overzicht van baten en lasten

-657

5.914

47.356

47.561

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

5.840

6.086

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

1.471

1.882

Voorzieningen voor ontvangsten van derden met specifieke aanwending

5.551

4.904

12.862

12.872

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

58.061

60.697

Waarborgsommen

194

193

58.255

60.890

TOTAAL VASTE PASSIVA

118.473

121.323

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

4.803

3.832

Banksaldi

3.890

20.780

8.693

24.612

Overlopende passiva

Verplichtingen te betalen in een volgend begrotingsjaar

8.713

6.950

Ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel

973

1.580

Overige vooruit ontvangen bedragen

942

       508

10.628

9.038

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

19.321

33.650

TOTAAL PASSIVA

137.794

154.973

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

179.501

197.258

ga terug