Jaarstukken 2018

Balans met toelichting

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Boekwaarde
31-12-217

Vermeer-
dering

Vermin-
dering

Bijdragen
derden

Af-
schrijving

Af-
waardering

Boekwaarde
31-12-2018

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

14.661

0

0

0

0

14.661

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

375.196

0

0

0

72.529

0

302.666

Totaal 

375.196

14.661

0

0

72.529

0

317.327

In 2018 is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor een te realiseren windpark.

ga terug