Jaarstukken 2018

Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien

Financieel overzicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

 (bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2017

Begroot 2018*

Rekening 2018

OZB (groei + index)

10.878

11.378

11.148

Gemeentefonds (Algemene uitkering)

35.884

37.645

37.039

Uitkering deelfonds sociaal domein

18.911

19.544

19.543

Dividenden

157

116

172

Bespaarde rente reserves/ voorzieningen

-

-

Precariobelasting

4.361

4.426

4.388

Saldo van de financieringsfunctie

777

-7

54

Overige algemene dekkingsmiddelen

319

315

323

Totaal algemene dekkingsmiddelen

71.287

73.417

72.667

Reservering opbrengsten precariobelasting

-2.965

-3.000

-2.992

Vrij besteedbare middelen

68.322

70.417

69.675

* Begroting 2018 na wijzigingen.

ga terug