Jaarstukken 2018

Kerngegevens

Kerngegevens

SOCIALE STRUCTUUR

Werkelijk
 2016

Werkelijk
 2017

Begroot
 2018

31-12-2018

Aantal inwoners per 1 januari

46.188

46.372

46.375

46.493

Aantal inwoners naar leeftijd

Inwoners < 20 jaar

10.823

10.776

10.750

10.700

Inwoners > 64 jaar

9.080

9.430

9.415

9.752

Aantal personen met een

uitkering: (WWB-IOAW-IOAZ-LKS)

445

519

564

538

Leerlingen per 1 oktober

- basisonderwijs

4.144

4.088

4.025

4.060

- speciaal basisonderwijs

221

217

216

231

- voortgezet onderwijs

2.730

2.666

2.676

2.527

 FYSIEKE STRUCTUUR

Werkelijk
 2016

Werkelijk
 2017

Begroot
 2018

31-12-2018

Oppervlakte gemeente in ha.

6.914

6.914

6.914

6.914

Waarvan

-binnenwater

718

718

718

718

-historische stads- en dorpskern

5

5

5

5

Openbaar groen in ha
(excl. water en bermen)

246

246

248

253

Lengte van riolering in km

398

399

400

433

Lengte van wegen in km

340

340

340

340

Woonruimten per 1 januari

19.638

19.807

19.748

19.877

Gem. aantal inwoners per woning

2,35

2,35

2,35

2,34

ga terug