Jaarstukken 2018

Overzicht lopende investeringsprojecten

Overzicht lopende investeringsprojecten

In onderstaand overzicht wordt de financiële stand van zaken van de lopende investeringsprojecten weergegeven. Het totaal aan verwachte over- en onderschrijdingen op de investeringen komt uit op een voordeel van € 2.058.000 (afgerond). De opvallendste en belangrijkste over- en onderschrijdingen worden vervolgens kort toegelicht.

Kredietnr. OUD

Kredietnr.

 Omschrijving krediet 

 Begrote
 uitgaven 

Begrote ontvangsten/
 uitgaven 

Werkelijke
 uitgaven 

Werkelijke ontvangsten/
 bijdragen 

Nog uit te
 geven 

Nog te
 ontvangen 

Nog af te
 dekken
 plankosten 

Onder-
 schrijding 

Over-
 schrijding 

 Afsluiten 

303058

Overkapping wasstraat werkplaats TWB

           36.000

       36.000

310026200

304001

Aanpassing gemeentelijke huisvesting

    10.503.500

      9.529.327

       974.173

304152-157

Automatiseringsplan 2015

         489.630

        344.312

         145.318

 Ja 

304158-159

Informatievoorziening decentralisatie Sociaal Domein

         310.800

        143.814

                 -  

         166.986

 Ja 

304164-167

Automatiseringsplan 2016

         319.370

        143.208

                 -  

         176.162

 Ja 

310033704-7

304173-177

Automatiseringsplan 2017

         779.300

        167.009

                 -  

         612.291

 Ja 

304214-217

Automatiseringsplan 2018

         422.658

    69.299

        353.359

                 -  

304218

Vervanging verreiker

           79.500

    87.277

           -7.777

         -7.777

 Ja 

304219

Vervanging vrachtwagen TWB

         300.100

           5.354

      294.746

321010971

321027

Haltevoorzieningen RijnWaalSprinter

      2.450.000

  2.205.000

      2.253.225

      2.199.400

                 -  

                 -  

         191.175

 Ja 

321010972

321028

Opwaarderen bushalten lijn 33

         146.000

           73.000

   216.571

         233.950

                 -  

                 -  

           90.379

 Ja 

321011050

321032

Centrumplan Bemmel Loostraat

         352.070

 466.165

         138.735

          24.640

2019

321036

Herinrichting Loostraat/v.Voorststraat. Huissen

         320.000

  314.172

                 -  

                 -  

            5.828

 Ja 

321011133

321039

Revitalisering Zilverkamp clusters 1, 2, 3 en 5 en duurzaamheid

         650.000

       209.820

        440.180

           10.000

321011140

321040

Capaciteitsverruiming Ir. Molsweg, Huissen

         700.000

      515.379

                 -  

                 -  

         184.621

 Ja 

321011141

321041

Aanleg busbaan langs Ir. Molsweg, Huissen

      3.000.000

      2.750.000

      3.082.836

      2.692.480

                 -  

                 -  

    -140.356

 Ja 

321011585

321053

Herinrichting Markt Huissen (2017)

         304.000

           94.000

  324.641

         -20.641

           94.000

321012043

321064

Rijnwaalpad; fietspad

      1.510.000

      1.359.000

      2.046.556

      1.849.963

                -  

                 -  

        -45.592

 Ja 

321012044

321065

Rijnwaalpad; tunnel

      4.200.000

      4.200.000

      3.200.744

      3.357.768

                 -  

                 -  

         157.024

 Ja 

321012140

321075

Hoogwatervrij maken Looveerweg (2017)

         150.000

      21.522

        128.478

321011586

321086

Verkeersplan Centrum Huissen (2017)

         420.000

         200.000

    253.127

        166.873

         200.000

321121017

321087

Inrichting dijkwegen (2013)

           40.000

         20.038

                 -  

           19.962

 Ja 

I400

Carway, Huissen

         750.000

         325.000

      1.010.817

         499.200

       -260.817

        -174.200

           86.617

321040154

321102

Vervanging armaturen 2017

           92.334

         80.582

           11.752

2019

321040155

321103

Vervanging masten 2017

         147.666

    120.509

          27.157

2019

321107-11

Projecten GMP

         545.000

                 -  

     73.120

                 -  

        471.880

                 -  

322004

Parkeerplaatsen Molenweide

         100.000

                 -  

        100.000

332020200

332002

Voorbereidingskrediet Houtakker II

         100.000

        100.000

342310126

342002

Boemerang 1e inr.OLP meub. 16-17e grp (2016)

           25.000

       25.000

                 -  

 Ja 

342310127

342003

De Boemerang: Plaatsing tijdel. Lokalen (2017)

         250.000

    328.460

         -78.460

           78.460

342310128

342004

Boemerang: 1e inr. OLP meub. 18+19e grp. (2017)

           25.000

       25.000

                 -  

342126010

342080

Renovatie scholen Ot en Sienpad, Huissen (2017)

      2.065.000

      2.381.271

         460.330

        144.059

342119

Herinrichting Ot en Sienpad, Huissen (2018)

         200.000

           1.815

        198.185

353110012

352001

Voorbereiding verplaatsing Jonge Kracht

         150.000

     148.073

            1.927

353110011/14/15

352011-2-3

Sportpark Ressen Uitbreiding + aanpassen toplaag hockey

      1.130.000

         100.000

     786.764

         100.000

        343.236

                 -  

352027

Uitbreiding kleedruimtes de Bataven

         100.000

         14.079

          85.921

355012012

357002

Uitvoeringsprogramma Landschap Lingewaard (2016)

         126.936

           72.606

         68.582

           47.521

          58.354

           25.085

357010

Gazonmaaiers

         180.000

       180.000

                 -  

                 -  

 Ja 

356018010

357011

Maaimachine hondenuitlaatstroken 

           55.000

         54.954

                 46

                 46

 Ja 

363037200

361024

SCC Stadhues

         971.000

         171.000

      1.095.352

         292.895

       -124.352

        -121.895

            2.457

372137-43

GRP 2013-2015 vrijverval riolering

      3.554.347

      2.752.002

           49.010

        802.345

         719.092

Deels

372400-01

GRP 2013-2015 persleiding en drukriolering

         452.973

           85.300

         334.113

           95.504

         118.860

          -10.204

         125.000

Deels

372602-10

Waterplan 2013-2015

      2.003.000

         257.250

      2.066.045

         272.540

         -63.045

          -15.290

         -60.405

Deels

372217101

372112

Voorbereiding rioleringswerkzaamheden Het Zand, Huissen (2017)

           75.000

         14.213

          60.788

372217102

372113

Voorbereiding vervanging riolering (2017)

           60.000

          60.000

372217103

372114

Relinen riolering (2017)

         280.000

       240.438

          39.562

                 -  

2019

372230113

372146

Fase 2 afkoppelen Oostervelden/Dorpsstraat, Bemmel

         688.000

       576.975

        203.025

           92.000

2019

372147

Rioolwerkzaamheden kruising Valom, Huissen (2018)

         319.500

        349.500

           30.000

2019

372148

Kleine afkoppelprojecten (2018)

         100.000

        100.000

372149

Riolering Wardstraat west/Flierenhofstraat (2018)

         100.000

        100.000

372220110

372205

Renovatie/vervanging pompen en gemalen (2017)

         520.000

        316.806

        203.194

372217601

372607

Voorbereiding 4 duikers Gendt (2017)

           15.000

         19.750

           -4.750

            4.750

372609

Aanleg stuw vijvers Zilverkamp (2018)

           40.000

         25.964

          14.036

           14.036

 Ja 

372700-05

Waterbergingsbanken (2014)

         126.242

         126.242

       106.948

           19.413

          19.294

         106.830

2022

372224011

372710

Waterberging openbare ruimte (2017)

           50.000

          50.000

372800

Windenergie (2018)

         125.000

          14.661

         110.339

372112024

373002

Ondergrondse afvalcontainers 2017

         257.500

       208.909

          48.591

2020

372410083

375012

Begraafplaatsen Gendt, Bemmel en Huissen (2016)

           90.000

         77.966

          12.034

2019

303013

Crematorium aankoop grond/aanleg ventweg (2018)

      1.375.000

      1.375.000

       994.402

         759.011

        380.598

         615.989

303021

Grondaankopen provincie diverse kavels

         236.435

        237.771

          -1.336

          -1.336

 Ja 

    58.357.259

    51.189.131

    50.863.453

    19.139.676

      6.802.272

      1.024.599

         294.283

      2.607.918

       -255.466

      2.607.918

        -294.283

 Per saldo onderschrijding 

    2.058.168

 

304001 Aanpassing gemeentelijke huisvesting
In de jaarstukken 2017 hebben wij het volgende aangegeven.
Hoewel het gebouw is opgeleverd en wordt gebruikt is het totale project nog niet afgesloten en loopt het krediet nog door i.v.m. een uitbreiding van de fietsenstalling. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over het al dan niet realiseren van een vergaderruimte voor de gemeenteraad.
Door het incident van 22 augustus 2018 is deze situatie veranderd. De herbouw en gewenste aanpassingen van het gebouw maken het noodzakelijk het restantbedrag ad. € 974.100 (afgerond) in te zetten voor dit doel.

304152-177 Automatiseringsplannen 2015/2016/2017
De automatiseringsplannen uit voorgaande jaren (t/m 2017) zijn voorafgaande aan de vaststelling van het automatiseringsplan 2018 afgesloten. Tegelijkertijd is ook het projectinvesteringsbudget I015 “Informatievoorziening decentralisatie Sociaal Domein” afgesloten. De geplande investeringen uit deze (eerdere) plannen zijn voor zover noodzakelijk weer opgevoerd in het automatiseringsplan 2018-2021.

321027 Haltevoorziening RijnWaalSprinter
Het project is in januari 2018 afgerond met een eindafrekening overeenkomstig financiële afspraken.

Project betrof het verbeteren van de bushaltes van buslijn 300 met digitale displays en fietsenstallingen. Voormalige Stadsregio heeft 90 % gefinancierd. Het voordeel is ontstaan door besparing op de voorbereidingskosten (in uren) die standaard in de subsidieberekening mogen worden toegerekend. De volledige subsidie is toegekend, het aantal benodigde uren is echter minder dan (standaard) worden geraamd.

321028 Opwaarderen bushalten lijn 33

Project is in januari 2018 afgerond.
Betreft doorloop van gesubsidieerd project uit 2017. Het project is echter op een andere manier uitgevoerd, er zijn meer haltes aangepast. Het voordeel betreft de vergoeding van de toedeling van uren, waarop in de praktijk een besparing mogelijk bleek.

321032 Centrumplan Bemmel Loostraat

De Dorpsstraat in Bemmel is opgeknapt. De natuurstenen verharding in de middenloper is vervangen door gebakken klinkers. De aanwezige bomen zijn vervangen en er zijn nieuwe zitelementen geplaatst.
In 2019 wordt er op deze investering nog een veilige oversteek gerealiseerd; dit betreft een verlicht zebrapad op de kruising Dorpsstraat - Loostraat.

321040 en 321041 Capaciteitsverruiming en aanleg busbaan ir. Molsweg
De werkzaamheden van de busbaan en de capaciteitsverruiming maakten het noodzakelijk om geluid
reducerende maatregelen te treffen aan een aantal woningen. Deze kosten zijn in tegenstelling tot de
ramingen niet verdeeld over beide projecten, maar volledig ten laste gebracht van "Aanleg busbaan
langs Ir. Molsweg, Huissen". Dit verklaart de lagere uitgaven bij de "Capaciteitsverruiming Ir.
Molsweg".

321064 en 321065 RijnWaalpad fietspad en tunnel

Project is afgerond.
Het aandeel subsidiabele kosten (voor grondaankoop) is uiteindelijk lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd, waardoor op het totale project wat minder subsidie is verleend.

321075 Hoogwatervrij maken Looveer

Betreft werkbudget voor planuitwerking van een investering van 1,5 miljoen voor het ophogen van de weg. De totale investering met realisatie van een brug en/of compensatie van het opstuwend effect van ophogen is veel groter. Zie de toelichting in het jaarverslag onder 3.2.2. en 4.2.3.. In regionaal verband wordt het plan nu verder uitgewerkt. Het geplande werkbudget wordt daarbij gebruikt om de onderdelen waarvoor onze gemeente verantwoordelijk is of waarbij wij belang hebben, uit  te werken.

321086 Verkeerplan centrum Huissen

Het krediet is in 2017 en 2018 beschikbaar gesteld op basis van het GMP. De gedane uitgaven betreffen voorbereidingskosten.
Onderdeel van het project is het reguleren van een autovrije zone in het Huissense centrum. In 2018 is aanvullend budget toegekend voor het uitwerken van de manier waarop een autovrije zone in het centrum wordt uitgewerkt, op basis van draagvlak bij ondernemers en bewoners. Verwachting is dat het project in 2019 volledig wordt gerealiseerd.

321087 Inrichting dijkwegen
Het snelheidsregiem van 60 km/u is ingevoerd door middel van bebording.
Tot 2026 worden op initiatief van het Waterschap de winterdijken versterkt. De eerstkomende jaren betreft dat de Waaldijk en daarna de Rijndijk. Inrichtingsmaatregelen aan het wegprofiel die te maken hebben met het via de inrichting ook afdwingen van het rijgedrag dat hoort bij het snelheidsregiem, zijn uit efficiency -overwegingen uitgesteld en worden afgestemd op de planning voor de dijkversterking.

321102-321103 Vervanging masten en armaturen 2017

In 2018 zijn er masten vervangen. De laatste vervanging vindt plaats in eerste kwartaal 2019. Daarna  wordt financieel het project betaald en afgerond.

321107-11 Projecten GMP

 • 321107 Verkeersveiligheid Ressensestraat

Er zijn tijdelijke maatregelen voorbereid, vooruitlopend op de definitieve en volledige planuitwerking.
Vertraging door samenhang met andere maatregelen (aanleg dorpensingel) waarover in 2018 nog voorstellen voor realisatie en financiering zijn uitgewerkt.
Het voorbereidingskrediet is besteed. Het totale budget is groter en blijft beschikbaar. Vanwege de urgentie zijn tijdelijke maatregelen voorbereid waarmee het veilig oversteken van fietsers wordt bevorderd. Het aantal oversteekplaatsen wordt gereduceerd tot één waarbij de voorrang voor fietsers vervalt. Met de positieve besluitvorming over (de financiering van) de dorpensingel is ook de studie getart naar de uiteindelijke oplossing. Indien nodig wordt een aanvullend budget gevraagd in verband met de uitvoering van motie M2018-12-13 GL Rijnwaalpad/Ressensestraat in de kadernota 2020.

 • 321108 Kruispunt Nieland – Wagenweg

Project is beschreven en geraamd in GMP (2017) en afgelopen jaar is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor voorbereidende werkzaamheden. Voorbereidingen zijn gestart en lopen door in 2019.

 • 321109 Reconstructie Loostraat Huissen

Project is in 2018 gestart en gedane uitgaven zijn voorbereidingskosten. Project loopt volgens planning.  

 • 321110 Dorpensingel

Het krediet van € 150.000 betreft voorbereidingskosten. Voorbereidingen zijn gestart. In 2018 zijn definitieve besluiten genomen over de uitvoering en financiering van de dorpensingel. Voor het project van Nijmegen en Lingewaard is door de provincie een besluit genomen met betrekking tot een provinciale bijdrage.
De voorbereidingen lopen door in 2019. De uitvoering van het hele project loopt door in 2019 en 2020.

 • 321111 Voet-/fietspad Viswei – Irenestraat

Project is opgenomen in het GMP (2017) en voortgekomen uit wensen van het wijkplatform. Omdat een woningbouwplan in het gebied wordt ingepast is de uitvoering opgeschort. Als duidelijk is dat de uitvoering van het pad inpasbaar is in het woningbouwplanplan wordt de uitvoering ingepland.

322004 Parkeerplaatsen Molenweide

Project wordt uitgevoerd na het verwijderen van de tijdelijke supermarktvestiging.
In het plangebied heeft de tijdelijke AH-vestiging gestaan. Het saneren hiervan heeft langer geduurd dan gepland vanwege de planologische procedure voor de (inmiddels geopende) supermarkt in het Huissense centrum. De tijdelijke vestiging is inmiddels ook verwijderd. Het krediet bestaat uit een investering van € 100.000 en een bijdrage van € 72.000 vanuit het parkeerfonds.

352027 Uitbreiding kleedruimtes de Bataven

Omgevingsvergunning is verleend en aanvullende bodemonderzoeken hebben plaatsgevonden.
Door de omvang van het aan te besteden bedrag is een meervoudige onderhandse aanbesteding noodzakelijk. De uitvoering van het werk kan niet eerder starten dan in 2019 door de aanbesteding en de krapte in de bouwwereld.

357002 Uitvoeringsprogramma landschap

Meerjarige investering ten behoeve van vier uitvoeringsprojecten, waarvan er twee zijn afgerond. Twee projecten in de uiterwaard bij Angeren/Huissen lopen door in 2019.

Het resterend budget wordt in 2019 conform planning besteed.

357010 Gazonmaaiers

Twee maaimachines van het merk TORO aangeschaft . De werkelijke uitgaven zijn conform de begrote uitgaven.

357011 Maaimachine hondenuitlaatstroken

Machine aangeschaft inclusief zonnedak.

372137-43 GRP 2013-2015 vrijverval riolering

 • 372137 GRP 2013-2015 Bosweistraat

Het project is in uitvoering en kan in 2019 worden afgerond.
Het betreft een voorbereidings- en uitvoeringskrediet. Het ontvangen bedrag van € 52.000 betreft een meevaller. Het is een bijdrage van het waterschap vanuit het waterplan die niet was voorzien. De uitgaven zijn meegevallen voornamelijk door een voordelige aanbesteding.

 • 372139 GRP 2013-2015 Anna Vaecstraat Bemmel

De onderzoeken naar maatregelen om wateroverlast tegen te gaan zijn afgerond.
De uitvoering van de maatregelen loopt mee in het project rioolvervanging Bosweistraat e.o. (Daarom kan dit investeringsnummer afgesloten worden).

 • 372140 GRP 2013-2015 Gendt-Bemmel

Het project is met een financieel voordeel van ca. € 314.000 afgesloten. Het overschot is voortgekomen uit een groot aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn de werkzaamheden tijdens gunstige (weers)omstandigheden uitgevoerd. Er is nauwelijks grondwater opgepompt en de CE onderzoeken zijn goedkoper uitgevallen.

 • 372141 Riolering buitengebied Gendt

Het project is uitgevoerd en kan financieel worden afgerond.
Het betreft een uitvoeringskrediet. Er is minder uitgegeven omdat minder percelen doelmatig konden worden afgekoppeld.

 • 372142 Raalt, Gendt

Dit project is afgerond en kan ook financieel worden afgesloten.
Betreft voorbereidings- en uitvoeringskrediet. Dit project valt goedkoper uit door diverse posten minderwerk. Daarnaast zijn er onverwachte inkomsten door de aanleg van een inrit en het verwijderen van een asbestcementleiding voor Vitens.

 • 372143 Rioleringswerkzaamheden Loostraat Bemmel

Dit project is afgerond, en kan financieel worden afgesloten.
Betreft een bijdrage vanuit het GRP voor het project ‘Rioleringswerkzaamheden Loostraat Bemmel’. Dit omdat tevens het riool is vervangen en een regenwaterstelsel is aangebracht.

GRP 2013-2015 persleiding en drukriolering

 • 372400-1 GRP 2013-2015 Persleiding/drukriolering

Het project is afgerond en kent een afwijking in de uitgaven van € 10.000. De redenen zijn tegenvallers en extra’s in de uitvoering.

 • 372401 GRP 2013-2015 drukriolering Gendtse polder

Uitvoering van het project Gendtsche Polder is afgerond maar kan nog niet financieel worden afgesloten. Onderdeel van dit project  is geweest de aanleg van drukriolering voor de gemeente, ter vervanging van de IBA’s. De begrote ontvangsten betreft een bijdrage in het project van de Provincie. De meevaller is ontstaan door een voordelige aanbesteding gezamenlijk met de Provincie.

Waterplan 2013-2015

 • 372110 Oostervelden

Dit betreft deel één van het project. Het project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
Betreft een voorbereidings- en uitvoeringskrediet. De ‘ontvangsten’ betreft een bijdrage van het  waterschap. Er is een overschrijding door tegenvallende resultaten: afvoeren van klei, OCE vondsten, overschrijding van hoeveelheden.

 • 372602 Opwaarderen Bemmelse Zeeg

Betreft een voorbereidings- en uitvoeringskrediet. De meevaller is ontstaat door een voordelige aanbesteding.

 • 372603 Waterberging Doornenburg

Het waterschap is kartrekker van dit project geweest, en de gemeente draagt bij in de kosten. Dit project is afgerond.
Er is een meevaller van € 9.000. Dit door diverse kleine oorzaken.

 • 372604 Waterberging Gendt

Het project is afgerond en kan ook financieel worden afgesloten.
Betreft een voorbereidings- en uitvoeringskrediet. De ‘ontvangsten’ betreft een bijdragen van het waterschap.

 • 372605 Opwaarderen watergang Langstr/Vleumingen

Het project is afgerond en kan ook financieel worden afgesloten.
Betreft een voorbereidings- en uitvoeringskrediet. De ‘ontvangsten’ betreft een bijdragen van het waterschap. Het project is goedkoper uitgevallen door een gunstige aanbesteding.

 • 372610 Watergang Muijland

De uitvoering is nagenoeg gereed, maar het project kan nog niet financieel worden afgesloten.
Betreft een voorbereidings- en uitvoeringskrediet. De ‘ontvangsten’ betreft een bijdragen van het waterschap. Het project heeft veel vertraging opgelopen om diverse redenen, maar met name door de aankoop van grond.

372112 Voorbereiding rioleringswerkzaamheden Het Zand, Huissen

Dit project is in voorbereiding.
Betreft een voorbereidingskrediet. Na de voorbereiding wordt het uitvoeringskrediet bepaald. De vertraging opgelopen in verband met de verkeersvisie rondom Het Zand, in relatie met de nieuwe wijk Driegaarden.

372113 Voorbereiding vervanging riolering 2017

Dit project wordt in 2019 voorbereid.
Betreft een voorbereidingskrediet. Na de voorbereiding wordt het uitvoeringskrediet bepaald.

372114 Relinen riolering 2017

Dit project is  afgerond in 2018 maar kan nog niet financieel worden afgesloten.
Betreft een voorbereidings- en uitvoeringskrediet.  De te verwachte afwijking is ontstaan door een meevallende aanbesteding. Op dit moment speelt er nog een schadeafhandeling waardoor het project financieel niet kan worden afgesloten.

372146 Fase 2 afkoppelen Oostervelden/Dorpsstraat, Bemmel

Het betreft een uitvoeringskrediet. De afwijking in uitgaven is veroorzaakt door een noodzakelijke aanpassing van het ontwerp i.v.m. kabels en leidingen en daarnaast kleine overschrijdingen op diverse besteksposten.

372147 Rioolwerkzaamheden kruising Valom, Huissen

Het project is nagenoeg afgerond maar de financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden.
Betreft een bijdrage vanuit het GRP voor het aanpakken van de kruising Valom, omdat ook het riool moet worden vervangen. Overschrijding is veroorzaakt door onbekende kabels/leidingen en de werkwijze m.b.t. CE.

372148 Kleine afkoppelprojecten

Dit budget wordt pas aangesproken als er zich kansen voordoen of als daar aanleiding toe is. Op dit moment is het budget nog niet aangesproken.
Het betreft een uitvoeringskrediet.

372149 Riolering Wardstraat west/Flierenhofstraat

De voorbereiding is in 2018 gestart en zal tot medio 2019 doorlopen.
Betreft een voorbereidingskrediet. Na de voorbereiding wordt het uitvoeringskrediet bepaald.

372205 Renovatie/vervangen Pompen en gemalen 2017
Dit project is in uitvoering.

Het betreft een uitvoeringskrediet. Diverse pompen en gemalen worden vervangen en gerenoveerd over meerdere jaren. De eigen buitendienst is hier nauw bij betrokken.

372607 Voorbereidingskrediet vier duikers Gendt

De voorbereiding van dit project is nagenoeg afgerond. Daarna volgt een aanbesteding, en de uitvoering kan naar verwachting in 2019 worden afgerond.
Betreft een voorbereidingskrediet. Na de voorbereiding wordt het uitvoeringskrediet bepaald en ook de bijdrage van het waterschap. Er is meer geld uitgeven tijdens de voorbereiding door meer onderzoekskosten.

372609 Aanleg stuw vijvers Zilverkamp

Dit project is uitgevoerd en kan financieel worden afgerond.
Het project is door het waterschap uitgevoerd voor de gemeente. De aanbesteding van de nieuwe stuw is voordelig uitgevallen.

372700 – Waterbergingsbanken

De ‘Begrote ontvangsten’ zijn de bijdragen van de participanten. Intern is afgesproken dat na acht jaar dit project financieel wordt afgesloten. Dan ook zal blijken of er genoeg  participanten zijn, en of er een positief of negatief saldo is.  

Bij de waterbergingsbank is er voor iedere waterbergingslocatie, dus per kern, een financiële huishouding ingericht. Dit betekent dat er eerst uitgaven zijn voor de aanleg, en dat later de participanten zorgen voor de inkomsten. Omdat er mogelijk in het begin nog niet genoeg aan afkoopsommen van de participanten zijn ontvangen, zal het benodigde investeringskrediet zo nodig worden geactiveerd. Uiteindelijk dienen alle uitgaven, ook de voorfinancieringskosten, te worden gedekt door het totaal aan inkomsten. Het kan zijn dat er na jaren nog niet genoeg deelnemers participeren in de betreffende waterbergingsbanklocatie. Ook kan het zo zijn dat de uitgaven onverhoopt hoger blijken te zijn dan de inkomsten van de ontvangen afkoopsommen. In beide gevallen wordt de investering altijd na acht jaar afgesloten. Financieringskosten kunnen dan niet eindeloos blijven doorlopen. In mei 2014 heeft uw raad besloten om een eventueel nadelig saldo dan ten laste te brengen van de bestemmingsreserve ‘Riolering en Waterzuivering’ (inmiddels is dit een voorziening geworden). Omgekeerd komt een batig saldo ten gunste van die bestemmingsreserve.

 • 372700 Waterbergingsbank Huissen

Het betreft hier een voorbereidings- en uitvoeringskrediet. De aanleg is goedkoper uitgevallen door meevallers in diverse posten.

 • 372701 Waterbergingsbank Gendt

Deze waterbergingsbanklocatie (aangelegd in 2018) wordt gecombineerd met de waterberging (stedelijk wateropgave) van Gendt. Het betreft hier een voorbereidings- en uitvoeringskrediet.

 • 372702 Waterbergingsbank Bemmel

Het betreft hier een voorbereidings- en uitvoeringskrediet. De aanleg is goedkoper uitgevallen door meevallers in diverse posten.

 • 372703 Waterbergingsbank Angeren

De waterbergingsbanklocatie (aangelegd in 2018) is aangelegd in combinatie met een andere waterplanmaatregel. Het betreft hier een uitvoeringskrediet.

 • 372704 Waterbergingsbank Doornenburg

Deze waterbergingsbanklocatie (aangelegd in 2017) is gecombineerd met de waterberging (stedelijk wateropgave) van Doornenburg. Het waterschap heeft de klus opgepakt en de gemeente heeft een bijdrage betaald. Het betreft hier een uitvoeringskrediet.

 • 372705 Waterbergingsbank Haalderen

Deze waterbergingsbank wordt door het waterschap aangelegd, waarschijnlijk in 2019.

Deze waterbergingsbanklocatie wordt door het waterschap aangelegd binnen een groter project. Hier zijn al (financiële) afspraken over gemaakt met het waterschap en ook is de bijdrage al door de gemeente betaald. Het betreft hier een uitvoeringskrediet.

372710 Waterberging openbare ruimte

De betreffende projecten zijn in voorbereiding/uitvoering. Het eerste project kan in 2019 worden afgerond en het tweede naar verwachting in 2020.
Het betreft hier een krediet dat door de gemeente wordt ingezet t.b.v. twee projecten: Hof van Ambe, en Homoetstraat. Het gaat hier om bijdrage in de kosten voor extra watermaatregelen. De gemeente heeft deze wensen en kan nu doelmatig meeliften binnen deze twee projecten. De meerkosten worden door de projectontwikkelaars vergoed.

43210 Windenergie
Budget is voor diverse onderzoeken m.b.t. windenergie in de hele gemeente. Budget is voor meerdere jaren, in 2018 is een natuurtoets uitgevoerd.

373002 Ondergrondse afvalcontainers 2017

In 2018 zijn er veertien ondergrondse containers geplaatst. Tevens worden in 2019 tien ondergrondse containers geplaatst.

375012 Begraafplaatsen Gendt, Bemmel en Huissen

In 2016 is besloten dit krediet voor (her)inrichting als volgt te herverdelen:  

 • € 30.000 begraafplaats Gendt,
 • € 15.000 begraafplaats Teselaar Bemmel,
 • € 45.000 begraafplaats de Hoeve Huissen.

De werkzaamheden in Gendt zijn afgerond. De werkzaamheden in Bemmel  waaronder beplanting vervangen en nieuwe afrasteringen plaatsen, zijn gereed. Inzaaiwerkzaamheden moeten nog gebeuren. In Huissen is een uitbreiding van parkeercapaciteit gemaakt door een terrein te voorzien van halfverharding.

In Bemmel, Gendt en Huissen zijn de strooiplaatsen aangelegd en te gebruiken.

De uitvoering in Huissen en Bemmel is licht vertraagd omdat personele capaciteit in de voorbereiding ontbreekt. Vanwege de weersomstandigheden was inzaaien van gazons niet meer mogelijk, de plaats van verzamelgraven in Bemmel en Huissen kan pas bepaald worden na afronding van de herinrichting.

ga terug