Jaarstukken 2018

Taakvelden baten en lasten

Taakvelden 2018

Nr.

 Doel

Werkelijk Lasten

Werkelijk Baten

Werkelijk Saldo

Begr. na wijz. Lasten

Begr. na wijz. Baten

Begr. na wijz. Saldo

0.1

Bestuur

1.738.974

1.738.974

2.062.320

-

2.062.320

0.11

Resultaat rekening van baten en lasten

-657.092

-657.092

-

-

-

0.2

Burgerzaken

1.073.904

-812.190

261.714

1.049.209

-707.750

341.459

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3.450.734

-2.458.437

992.296

3.557.013

-693.280

2.863.733

0.4

Overhead

21.921.103

-6.953.431

14.967.672

15.052.978

-272.350

14.780.628

0.5

Treasury

264.250

-331.829

-67.580

311.119

-303.780

7.339

0.61

OZB woningen

651.589

-8.493.266

-7.841.678

631.400

-8.439.000

-7.807.600

0.62

OZB niet-woningen

-2.654.458

-2.654.458

-

-2.939.000

-2.939.000

0.64

Belastingen overig

2.658.710

-4.765.229

-2.106.519

2.698.900

-4.789.700

-2.090.800

0.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-56.581.546

-56.581.546

-

-57.189.200

-57.189.200

0.8

Overige baten en lasten

220.099

-

220.099

0.9

Vennootschapsbelasting

12.550

12.550

-

-

-

Totaal 0 Bestuur en ondersteuning

31.771.813

-83.707.479

-51.935.665

25.583.038

-75.334.060

-49.751.022

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.184.594

-1.395

2.183.199

2.063.207

-

2.063.207

1.2

Openbare orde en veiligheid

853.576

-43.535

810.041

840.679

-36.600

804.079

Totaal 1 Veiligheid

3.038.169

-44.930

2.993.240

2.903.887

-36.600

2.867.287

2.1

Verkeer en vervoer

5.371.449

-311.439

5.060.010

5.406.110

-115.400

5.290.710

2.2

Parkeren

34.163

34.163

33.790

-

33.790

Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

5.405.612

-311.439

5.094.173

5.439.900

-115.400

5.324.500

3.1

Economische ontwikkeling

724.230

724.230

610.738

-

610.738

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.900.092

-8.116.647

-3.216.555

3.631.503

-3.681.963

-50.460

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

128.559

-19.865

108.694

184.070

-20.000

164.070

3.4

Economische promotie

381.344

-300.780

80.564

315.358

-213.600

101.758

Totaal 3 Economie

6.134.226

-8.437.293

-2.303.067

4.741.669

-3.915.563

826.106

4.1

Openbaar basisonderwijs

51.660

51.660

69.324

-

69.324

4.2

Onderwijshuisvesting

2.636.520

-85.640

2.550.881

2.377.127

-

2.377.127

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.493.134

-57.539

1.435.596

1.640.441

-58.000

1.582.441

Totaal 4 Onderwijs

4.181.314

-143.178

4.038.136

4.086.892

-58.000

4.028.892

5.

Sportbeleid en activering

564.974

564.974

592.539

-

592.539

5.2

Sportaccommodaties

2.448.628

-431.644

2.016.984

2.180.915

-298.122

1.882.793

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

379.231

-16.194

363.037

376.041

-1.700

374.341

5.5

Cultureel erfgoed

86.820

-38.500

48.320

118.450

-400

118.050

5.6

Media

797.221

-6.294

790.928

797.693

-6.300

791.393

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

3.869.893

-256.146

3.613.747

3.870.678

-200.679

3.669.999

Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie

8.146.768

-748.778

7.397.990

7.936.316

-507.201

7.429.115

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.234.613

-883.009

4.351.604

5.301.306

-813.386

4.487.920

6.3

Inkomensregelingen

10.091.074

-8.412.529

1.678.545

10.824.072

-8.802.166

2.021.906

6.4

Begeleide participatie

6.065.600

6.065.600

6.070.500

-

6.070.500

6.5

Arbeidsparticipatie

1.107.289

-54.510

1.052.779

988.010

-20.000

968.010

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.295.518

-156.227

3.139.290

3.012.695

-12.500

3.000.195

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.814.663

5.814.663

6.008.746

-

6.008.746

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

8.264.165

8.264.165

7.166.600

-

7.166.600

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.632.279

1.632.279

1.318.500

-

1.318.500

Totaal 6 Sociaal domein

41.505.200

-9.506.275

31.998.925

40.690.429

-9.648.052

31.042.377

7.1

Volksgezondheid

1.282.058

1.282.058

1.346.207

-

1.346.207

7.2

Riolering

3.326.675

-4.674.337

-1.347.662

3.225.198

-4.619.100

-1.393.902

7.3

Afval

3.297.044

-3.935.037

-637.993

3.315.057

-4.065.500

-750.443

7.4

Milieubeheer

1.474.012

-63.020

1.410.992

1.479.385

-65.000

1.414.385

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

319.158

-96.219

222.939

314.949

-200.000

114.949

Totaal 7 Volksgezondheid en milieu

9.698.948

-8.768.613

930.335

9.680.795

-8.949.600

731.195

8.1

Ruimtelijke ordening

874.946

-711.793

163.154

1.270.457

-133.999

1.136.458

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

2.908.898

-1.824.025

1.084.873

1.090.381

-1.067.176

23.205

8.3

Wonen en bouwen

1.985.080

-1.899.310

85.769

2.041.776

-1.013.674

1.028.102

Totaal 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.768.924

-4.435.128

1.333.796

4.402.613

-2.214.849

2.187.764

Saldo

115.650.974

-116.103.112

-452.138

105.465.538

-100.779.325

4.686.213

9.328.980

-8.876.842

452.138

4.928.971

-8.861.978

-3.933.007

Saldo taakveldenbegroting 2018

124.979.954

-124.322.862

657.092

110.394.509

-109.641.303

753.206

ga terug