Jaarstukken 2018

7. Beheer en onderhoud

7. De leefomgeving is schoon, heel en veilig

In 2018 was er sprake van erg weinig neerslag en hoge temperaturen. Dat had ook effect op de openbare ruimte. Weinig inzet voor gladheidbestrijding en veel inzet om  bomen en beplanting van water te voorzien. De effecten op de langere termijn zullen de komende jaren duidelijker worden.
Het onderhoud van de openbare ruimte gebeurde op basis van de jaarplannen. De doelstelling heel en veilig is behaald.
Dat geldt niet voor 'schoon'. Ondanks veel inzet op preventie en bewustwording blijft de hoeveelheid zwerfafval aanzienlijk. Goed is het wel om te zien dat door het project Waaljutters onze jongste inwoners enthousiast en bewust de strijd met zwerfafval aangaan.

Lasten & baten

Lasten

€ 18.009.007

14,4 %

Baten

€ 12.476.872

10,0 %

ga terug