Jaarstukken 2018

1. Deelname aan de samenleving

1. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe

We hebben in 2018 uitgebreid gesproken met (groepen) inwoners en, zowel bestuurlijk als op het niveau van de uitvoering, met onze samenwerkingspartners over de drie thema's uit het sociaal beleidsplan:

  • Gebiedsgericht werken: de inwoner kan in de eigen omgeving terecht voor sociale basisvoorzieningen en heeft toegang tot ondersteuning of hulp.
  • Preventie en het juiste niveau van ondersteuning en hulp: voorkomen is altijd beter, ondersteuning moet op maat zijn.
  • Meer en beter samenwerken: tussen inwoners, organisaties en gemeente.

Rondom Gebiedsgericht werken en Samenwerken is onderzocht hoe de beleidsdoelstellingen concreet gemaakt kunnen worden. Prominent was er aandacht voor de vertaling naar de praktijk van de ‘Nieuwe Route’. De Nieuwe Route houdt in dat samen met inwoners plannen worden gemaakt en oplossingen worden bedacht waarvan zij de eigenaar zijn. De gemeente heeft vooral een regisserende en faciliterende rol. Inwoners moeten met hun vragen zoveel mogelijk in de kernen terecht kunnen. We werkten daarbij vanuit drie gebieden: Huissen; Bemmel (incl. Haalderen en Ressen) en Gendt (incl. Doornenburg en Angeren). In 2019 gaan de consulenten jeugd, Wmo, participatie en inkomen intensiever in het gebied samenwerken zodat we de ondersteuningsvraag van onze inwoners integraler kunnen benaderen.
Rond Preventie hebben we in kaart gebracht welke voorzieningen en diensten er al in Lingewaard zijn en waar zich lacunes bevinden. In het verlengde daarvan is veel aandacht uitgegaan naar een verdere uitwerking van ons beleid gericht op Mantelzorgers, Vrijwilligers en Ouderen. Ook hebben we in 2018 veel overleg gehad met de uitvoerende partners en met onze advies- en cliëntorganen.

In de regio is de nog prille samenwerking in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG, een Verbonden Partij) geïntensiveerd. De MGR SDCG is een samenwerkingsverband van elf gemeenten op het gebied van het sociaal domein. Naast de al bestaande module Inkoop, is deze MGR per 1 januari 2018 uitgebreid met twee nieuwe modules: Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Gelderland en Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Midden-Gelre. Bovendien heeft de MGR in 2018 de komst voorbereid van een nieuwe module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening per 2019. Lingewaard is bestuurlijk vertegenwoordigd in zowel het Algemeen Bestuur als in de afzonderlijke bestuurscommissies van de MGR SDCG.

Intern hebben we de uitvoerende teams binnen het Sociaal Domein ingedeeld naar ‘gebieden’ en werken we zoveel mogelijk integraal rondom hulpvragen van onze inwoners. De betreffende medewerkers zijn getraind om op een andere, meer integrale manier met inwoners en uitvoeringspartners om te gaan. Ook van de beleidsmedewerkers in het Sociaal Domein wordt verwacht dat ze meer integraal en in nauwe samenwerking met inwoners en partners werken.
Dat neemt niet weg dat de welbekende brand in augustus 2018 tot gevolg had dat de focus in het Sociaal Domein gedurende een lange periode vooral gericht moest zijn op het weer ‘op orde krijgen’ van alle reguliere processen. Helaas heeft dat de ingezette transformatie, zowel beleidsmatig als in de uitvoering en dienstverlening, met de nodige tijd vertraagd. Daarnaast zien we een toegenomen vraag voorzieningen Wmo, maar vooral voorzieningen voor Jeugd. Deze toenemende vraag heeft effect op de inzet van financiële middelen op de 2e en 3e lijns zorgvoorzieningen. Voor de 1e lijns voorzieningen zijn minder uitgaven gedaan dan verwacht. Dit heeft o.a. te maken met een overschot op de jaarrekening 2017 VGGM, zie verbonden partijen en onderbesteding van de innovatiemiddelen, zie toelichting budgetten 1.2.4 Voorzieningen WMO.

Prestaties

Niet-verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk resultaat 2018

Verwacht resultaat 2018

Waardering over ingang tot ondersteuning en hulp

Waardering die inwoners in het KTO* geven over de ingang tot ondersteuning en hulp via het gebiedsgericht werken.

Jongeren: 6,8
Ouders: 6,5
Wmo: 6,9  

Jongeren: 7,2
Ouders: 6,5
Wmo: 7,7

Aantal vragen om informatie, ondersteuning en hulp

Aantal vragen om informatie, ondersteuning en hulp dat in de wijk/kern wordt gesteld.

Huissen: 2403
Bemmel:1465
Gendt: 976
Doornenburg: 312
Angeren: 259
Haalderen: 257
Ressen: 4
Loo:1
Geen registratie van wijk/kern:513
Totaal: 6190

Vanaf medio 2017 vindt registratie plaats

Waardering over ondersteuning en hulp

Waardering die inwoners geven in het KTO over de ondersteuning en hulp.

Jongeren: 7,3
Ouders: 7,4
Wmo: 7,8

Jongeren: 7,3
Ouders: 6,8
Wmo: 7,8

Inzet financiële middelen op verschillende zorgniveaus

Inzet financiële middelen op de verschillende zorgniveaus (respectievelijk 1e en 2e plus 3e).

€ 2,6 miljoen
€ 25,9 miljoen

€ 2,9 miljoen
€ 22,6 miljoen

Waardering over samenhang geboden hulp en ondersteuning

Waardering die inwoners geven in het KTO over de samenhang in de geboden ondersteuning en hulp.

Jongeren:6,4
Ouders: 6,3
Wmo: 7,4

Jongeren: 6,3
Ouders: 6,0
Wmo: 7,0

Waardering zorgpartners onderlinge samenwerking

Waardering die zorgpartners geven voor de onderlinge samenwerking.

Niet uitgevraagd.

7,0

* Klant Tevredenheids Onderzoeken, betreft onderzoekgegevens over 2017. Vragenlijsten KTO over 2018 zijn in mei 2019 verstuurd.

Lasten & baten

Lasten

€ 51.693.236

41,4 %

Baten

€ 13.160.140

10,5 %

ga terug