Jaarstukken 2018

9. Financiën

9. Gezonde financiële huishouding

We hebben een structureel sluitende meerjarenbegroting. De reserves en voorzieningen zijn van voldoende omvang. De omvang van de leningenportefeuille is gestabiliseerd. Ten opzichte van 2017 is de belastingdruk marginaal toegenomen. Wanneer risico's zich daadwerkelijk voordoen is onze weerstandscapaciteit van voldoende omvang om de eventuele financiële gevolgen op te kunnen vangen.

Lasten & baten

Lasten

€ 28.837.000

23,1 %

Baten

€ 83.072.210

66,5 %

ga terug