Jaarstukken 2018

Inleiding

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Het jaarverslag heeft dezelfde indeling als de programmabegroting.
De programma's zijn ingedeeld in beleidsvelden. In elk programma staat:
- Wat hebben we bereikt?
- Wat heeft het gekost?

De verantwoording is primair gericht op de door de gemeenteraad vastgestelde doelen en te realiseren prestaties zoals die zijn vastgelegd in de programmabegroting 2018.
De paragrafen geven de raad een beleidsmatig inzicht in beheersmatige zaken, zoals de financiën, het personeel, onderhoud van de openbare ruimte en het grondbeleid. De paragrafen geven informatie over de gemeente in zijn geheel.

De jaarrekening bevat onder meer de baten en lasten, de balans, de specificaties en de toelichtingen op het verschil tussen de werkelijke cijfers en de begroting 2018.

ga terug