Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Wanneer inwoners onoverkomelijke problemen hebben met het voldoen van gemeentelijke belastingen bestaat de mogelijkheid tot kwijtschelding hiervan. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en voor de eerste hond bij de hondenbelasting.
Zelfstandige ondernemers kunnen voor het privé-gedeelte van de gemeentelijke belastingaanslag kwijtschelding vragen. Verenigingen en stichtingen kunnen per definitie geen kwijtschelding aanvragen.

Bij de behandeling van kwijtscheldingsaanvragen wordt als kosten van bestaan 100% van de bijstand als norm gehanteerd. Voor personen ouder dan 65 jaar geldt de norm van 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen inclusief een deel van de tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtigen (KOB) voor de berekening van de kwijtschelding. De normbedragen die door de gemeente worden gehanteerd worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kwijtscheldingen

Werkelijk 2015

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Begroot 2018

Werkelijk 2018

Afvalstoffenheffing

91.000

93.400

124.400

90.000

88.500

Rioolheffing

137.000

135.100

165.000

135.000

135.700

Hondenbelasting

6.300

4.700

6.300

5.500

5.300

Totaal

234.300

233.200

295.700

230.500

229.500