Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

Kostendekkendheid

Met de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten moet ook de mate van kostendekkendheid van de verschillende leges inzichtelijk worden gemaakt.
Voor de belangrijkste heffingen werd dit al gedaan maar aanvullend moeten nu ook de burgerzaken- en APV-leges apart worden weergegeven. De tarieven van deze heffingen zijn middels de Legesverordening en de Verordening Marktgelden verhoogd met het percentage van de kostenstijging, 0,8%.
De tarieven van de Lijkbezorgingsrechten zijn in 2018 gelijk gebleven. Vergeleken met omliggende gemeenten hanteert Lingewaard nu al redelijk hoge tarieven. Dit komt met name door de bodemgesteldheid en de daardoor hogere beheerskosten. Verdere stijging van tarieven is niet wenselijk daar dit ook een drempel zou opwerpen om in onze gemeente te begraven.

Vanwege de vernieuwde voorschriften van het BBV moeten de directe en indirecte (overhead)kosten apart worden weergegeven in de overzichten van baten en lasten van de kostendekkende heffingen. Bij activiteiten waarbij sprake is van veel inzet van eigen personeel, is vaak de vuistregel dat de overhead een derde bedraagt van de directe personeelskosten. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Dit komt doordat de personeelslasten per afdeling kunnen verschillen vanwege inschalingsverschillen terwijl het overheadtarief van € 38,00 per uur voor ieder productief uur geldt binnen de organisatie.

In dit kostendekkingsoverzicht zijn alleen de leges opgenomen waarvan de geraamde inkomsten hoger dan € 20.000 zijn.

Overzicht kostendekking Bouwleges

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

Begroting 2018
 na wijziging

Rekening 2018

LASTEN

ODRA / Bouwen (incl. welstand)

8.3 Wonen en bouwen

837.800

911.100

845.000

Ambtelijke inzet

8.3 Wonen en bouwen

-

-

11.700

Overhead

0.4 Overhead

-

-

7.400

Perceptiekosten heffen en innen

8.3 Wonen en bouwen

8.700

8.700

-

Subtotaal Lasten

846.500

919.800

864.100

BATEN

Leges Welstand

8.3 Wonen en bouwen

-35.900

-825.000

-1.707.400

Leges Bouwen

8.3 Wonen en bouwen

-750.000

Subtotaal Baten

-785.900

-825.000

-1.707.400

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

+60.600

+94.800

-843.300

Dekkingspercentage

92,8%

89,7%

197,6%

Voor de toelichting op de hogere legesopbrengst, zie 5.2.3 Meewerken aan particuliere initiatieven.

Op de leges voor omgevingsvergunningen voor bouwen is een overschot. De inkomsten in de begroting zijn geraamd op basis van de resultaten van het voorgaande jaar. In vergelijking daarmee zijn in 2018 echter zeer grote vergunningen verleend. Omdat bij bouwleges sprake is van een percentage van de bouwsom overstijgen de daadwerkelijk inkomsten de geraamde inkomsten.

Overzicht kostendekking Lijkbezorging

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

Begroting 2018
 na wijziging

Rekening 2018

LASTEN

Lijkbezorging

7.5 Begraaf-plaatsen en crematoria

299.900

299.900

276.500

Overhead

0.4 Overhead

144.400

144.400

126.700

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Subtotaal Lasten

446.300

446.300

405.200

BATEN

Opbrengst leges 2018

7.5 Begraaf-plaatsen en crematoria

-200.000

-200.000

-70.300

Opbrengst leges uit voorgaande jaren

7.5 Begraaf-plaatsen en crematoria

0

0

-26.000

Subtotaal Baten

-200.000

-200.000

-96.300

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

+246.300

+246.300

+308.900

Dekkingspercentage

44,8%

44,8%

23,8%

De ontvangen grafrechten hebben het karakter van vooruitontvangen afkoopsommen. Deze ontvangsten zijn een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald. De afkoopsommen moeten door de gemeente aan het onderhoud van de betreffende graven worden besteed.
Over 2018 is € 253.945 aan leges ontvangen. Het dekkingspercentage bedraagt dan 69%. Omdat we ruim € 183.000 als vooruitontvangen afkoopsom moeten beschouwen, daalt het dekkingspercentage naar iets minder dan 24%. De komende jaren zal steeds een deel van dit bedrag vrijvallen en als opbrengst worden verantwoord. Het dekkingspercentage zal daardoor weer wat toenemen.

Overzicht kostendekking
Straatmarkten

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

Begroting 2018
 na wijziging

Rekening 2018

LASTEN

Kosten markt

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen

61.900

87.900

54.000

Overhead

0.4 Overhead

26.600

26.600

26.600

Subtotaal Lasten

88.500

114.500

80.600

BATEN

Marktgelden

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen

-20.000

-20.000

-19.900

Subtotaal Baten

-20.000

-20.000

-19.900

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

+68.500

+94.500

+60.700

Dekkingspercentage

22,6%

17,5%

24,7%

Overzicht kostendekking Kermis

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

Begroting 2018
 na wijziging

Rekening 2018

LASTEN

Kosten kermis/standplaatsen

3.4 Economische promotie

149.500

149.900

150.000

Veegkosten

3.4 Economische promotie

11.000

11.000

8.300

Overhead

0.4 Overhead

43.700

43.700

43.700

Subtotaal Lasten

204.200

204.600

202.000

BATEN

Opbrengst staangelden en kermis

3.4 Economische promotie

-120.000

-120.000

-115.600

Subtotaal Baten

-120.000

-120.000

-115.600

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

+84.200

+84.600

+86.400

Dekkingspercentage

58,8%

58,7%

57,2%

Overzicht kostendekking Reisdocumenten

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

Begroting 2018
 na wijziging

Rekening 2018

LASTEN

Kosten reisdocumenten

0.2 Burgerzaken

162.000

2.000

8.600

Afdracht rijksleges

0.2 Burgerzaken

-

160.000

223.000

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

113.000

113.000

124.000

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Overhead

0.4 Overhead

108.000

108.000

116.100

Subtotaal Lasten

385.000

385.000

473.700

BATEN

Opbrengst Rijksleges

0.2 Burgerzaken

-160.000

-160.000

-223.000

Opbrengst Gemeentelijke leges

0.2 Burgerzaken

-225.000

-225.000

-262.000

Subtotaal Baten

-385.000

-385.000

-485.000

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

0

0

-11.300

Dekkingspercentage

100,0%

100,0%

102.4%

In 2018 zijn meer reisdocumenten verstrekt. Dit leidt enerzijds tot een hogere opbrengst aan leges en anderzijds tot een hogere afdracht van de rijksleges.

Overzicht kostendekking Rijbewijzen

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

Begroting 2018
 na wijziging

Rekening 2018

LASTEN

Kosten rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

66.000

1.000

8.600

Afdracht rijksleges

0.2 Burgerzaken

-

65.000

54.200

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

81.000

81.000

82.400

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Overhead

0.4 Overhead

79.000

79.000

78.200

Subtotaal Lasten

228.000

228.000

225.400

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

-228.000

-228.000

-226.200

Subtotaal Baten

-228.000

-228.000

-226.200

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

0

0

-800

Dekkingspercentage

100,0%

100,0%

100,4%

Overzicht kostendekking Verklaring Omtrent Gedrag

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

Begroting 2018
 na wijziging

Rekening 2018

LASTEN

Kosten aanvragen VOG

0.2 Burgerzaken

24.500

24.500

12.800

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

8.400

8.400

8.400

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Overhead

0.4 Overhead

7.800

7.800

7.800

Subtotaal Lasten

42.600

42.600

31.000

BATEN

Opbrengst Rijksleges

0.2 Burgerzaken

-30.000

-30.000

-19.900

Subtotaal Baten

-30.000

-30.000

-19.900

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

+12.600

+12.600

+11.100

Dekkingspercentage

70,3%

70,3%

64,2%

Overzicht kostendekking Burgerlijke stand

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

Begroting 2018
 na wijziging

Rekening 2018

LASTEN

Kosten Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

140.200

50.000

21.800

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

-

90.200

90.200

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Overhead

0.4 Overhead

83.600

83.600

83.600

Subtotaal Lasten

225.800

225.800

197.600

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

-75.000

-75.000

-76.200

Subtotaal Baten

-75.000

-75.000

-76.200

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

+150.800

+133.000

+121.400

Dekkingspercentage

33,2%

70,3%

38,6%

Overzicht kostendekking APV en bijzondere wetten

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

Begroting 2018
 na wijziging

Rekening 2018

LASTEN

Kosten aanvragen

1.2 Openbare orde en veiligheid

297.100

297.100

296.300

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Overhead

0.4 Overhead

196.300

196.300

196.300

Subtotaal Lasten

495.400

495.400

494.600

BATEN

Opbrengst leges

1.2 Openbare orde en veiligheid

-36.600

-36.600

-42.000

Subtotaal Baten

-36.600

-36.600

-42.000

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

458.800

458.800

+452.600

Dekkingspercentage

7,4%

7,4%

8,5%