Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

Precariobelasting

De heffing van de precariobelasting is ingevoerd per 1 juli 2014. De opbrengst van deze belasting wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Deze belasting wordt in Lingewaard alleen geheven voor het hebben van kabels en leidingen in, op of boven openbare gemeentegrond.
Vanaf 1 januari 2022 is het voor gemeenten niet meer mogelijk om precariobelasting op kabel en
leidingnetwerken te heffen. Tot 1 januari 2022 mag maximaal het tarief dat gold op 10 februari 2016
geheven worden. Voor Lingewaard is dit € 4,00 per strekkende meter.

Voor 2018 is een opbrengst geraamd van ruim € 4,4 miljoen.
Vanwege lopende bezwaar- en beroepsprocedures is voor een bedrag van € 2 miljoen onzeker of de opbrengst op elektriciteitsnetwerk daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Deze opbrengsten worden daarom ook apart gezet middels een storting in de bestemmingsreserve Precariobelasting en dus niet gebruikt in de lopende exploitatie.
Vitens berekent de precariobelasting door aan haar klanten. De compensatie die wij aan onze inwoners en bedrijven geven voor deze extra lasten wordt uit deze bestemmingsreserve gedekt.

De opbrengst precariobelasting van de hoogspanningsmasten en het gasleidingnetwerk (ca. € 1,4 miljoen) wordt qua saldo geleidelijk afgebouwd, door deze opbrengst te storten in de algemene reserve (in 2018 € 279.200).