Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

OZB

Bij de vaststelling van de tarieven 2018 (bron gegevens oktober 2017) is rekening gehouden met een waardestijging van de woningen van 3,99%. Bij niet-woningen is uitgegaan van een stijging van 0,91%.

De gerealiseerde opbrengst van de OZB ligt 2% onder de raming. De raming van de OZB-opbrengst is gebaseerd op de WOZ-waarden (maart 2017 ten behoeve van de Kadernota 2018). In 2017 is begonnen met een inhaalslag op kwaliteit van de vastgestelde WOZ-objecten. Dit traject loopt door tot in 2019 (zie ook toelichting bij 9.2.1).