Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

Rioolheffing

Overzicht kostendekking riolering

Taakveld

Programma-
begroting 2018

 Begroting 2018
 na wijziging

Rekening
 2018

LASTEN

Algemeen rioolbeheer

7.2 Riolering

1.257.600

1.657.800

1.733.100

Onderhoud

7.2 Riolering

1.682.500

1.548.300

1.055.400

Kapitaallasten GRP 2017-2021

7.2 Riolering

420.200

0

0

Straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer

158.500

158.500

152.000

Perceptiekosten rioolheffing

0.64 Belastingen overig

202.300

202.300

233.200

Overhead

0.4 Overhead

377.300

377.300

380.500

Compensabele BTW

n.v.t.

415.500

415.500

446.200

Kwijtschelding rioolheffing

6.3 Inkomens-regelingen

135.000

135.000

135.700

Subtotaal Lasten

0

4.494.700

4.136.100

BATEN

Baten rioolheffing

7.2 Riolering

-4.999.700

-4.600.000

-4.622.800

Subtotaal Baten

-4.999.700

-4.600.000

-4.622.800

Saldo  
(- is voordelig, + is nadelig)

7.2 Riolering

350.800

-105.300

-486.700

Egalisatievoorziening

-350.800

105.300

486.700

Dekkingspercentage

100,0%

100,0%

100,0%

Het saldo ad. € 486.700,- is toegevoegd aan de voorziening “Riolering en waterzuivering”. Hierdoor wordt het dekkingspercentage 100%.
Zoals in het GRP 2017-2021 al werd voorzien, zijn in 2018 de baten groter dan de lasten.