Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

Het uitgangspunt voor de tariefstelling van de afvalstoffenheffing is een 100% kostendekking.
De oorspronkelijke geraamde opbrengst bedroeg € 3.047.500 na vaststelling van de programmabegroting. De werkelijke opbrengst (€ 3.090.100) wijkt 1,4% af ten opzichte van de raming.
De verwachting was dat er gemiddeld 11 ledigingen per huishouden zouden zijn. Nu blijkt dat het gemiddelde aantal aanbiedingen van restafvalcontainers 12,1 is.

Overzicht kostendekking afvalinzameling

Taakveld

Programma-begroting 2018

 Begroting 2018 ná wijziging

Rekening
2018

LASTEN

Afvalstoffen algemeen

7.3 Afval

108.500

34.500

34.500

Huishoudafval

7.3 Afval

1.591.300

1.954.000

2.103.100

Risico opbrengst PDM Nedvang

7.3 Afval

70.000

Overige afvalstoffen

7.3 Afval

155.800

311.400

293.900

Toezicht en handhaving

7.3 Afval

24.500

24.500

24.500

Straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer

52.800

63.700

35.800

Perceptiekosten afvalstoffenheffing

0.64 Belastingen overig

202.300

202.300

231.600

Overhead

0.4 Overhead

106.600

131.900

131.900

Compensabele BTW

n.v.t.

616.900

616.900

676.200

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

6.3 Inkomens-regelingen

90.000

90.000

88.500

Subtotaal Lasten

3.018.700

3.429.200

3.620.000

BATEN

Baten afvalstoffenheffing

7.3 Afval

-2.962.500

-3.047.500

-3.090.100

Baten grof afval

7.3 Afval

-7.500

-7.500

-3.900

Subtotaal Baten

-2.970.000

-3.055.000

-3.094.000

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

 0.10 Mutatie reserves

48.700

374.200

526.000

Dekkingspercentage

98,4%

89,1%

85,5%

Het saldo wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve “Afvalstoffenheffing”.