Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

Geraamde en gerealiseerde inkomsten

Tabel A.1 geraamde inkomsten lokale heffingen (bedragen x € 1.000,-)

Belasting

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Begroot
2018 *

Realisatie
2018

Verschil
2018

OZB

10.960

10.713

10.878

11.378

11.148

- 230

Precariobelasting

1.062

4.416

4.361

4.426

4.388

- 38

Afvalstoffenheffing

2.359

3.373

3.356

3.048

3.090

+ 42

Rioolheffing

4.328

4.676

4.759

4.600

4.623

+ 23

Hondenbelasting

221

220

225

222

226

+ 4

Toeristenbelasting

90

95

93

93

98

+ 5

Reclamebelasting

67

69

72

82

83

+ 1

Totaal lokale heffingen

19.017

23.562

23.714

23.849

23.656

- 193

* Raming ná wijzigingen uit Tussentijdse rapportage 2018.