Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

Hondenbelasting

Bij de invoering van de hondenbelasting heeft de raad bepaald dat de opbrengst wordt aangewend voor de bekostiging van het hondenbeleid. In onderstaand overzicht staat de mate van kostendekkendheid weergegeven.

Overzicht kostendekking hondenbeleid

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

 Begroting 2018
 ná wijziging

Rekening
 2018

LASTEN

Aanleg, beheer en reinigen hondentoiletten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

119.300

119.300

119.200

Gemeentelijke uren

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.900

3.900

3.900

Bijzondere opsporingsambtenaar

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.300

15.300

15.300

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

45.000

45.000

47.300

Controle hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

10.000

10.000

0

Overhead

0.4 Overhead

               14.400

               14.400

14.400

Kwijtschelding hondenbelasting

6.3 Inkomens-regelingen

5.500

5.500

5.300

Subtotaal Lasten

213.400

213.400

205.400

BATEN

Opbrengst hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

-222.000

-222.000

-225.600

Subtotaal Baten

-222.000

-222.000

-225.600

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

-8.600

-8.600

-20.200

Dekkingspercentage

104,0%

104,0%

109,8%

Bovengenoemd overzicht sluit aan met het overzicht zoals dit in het raadsvoorstel inzake de evaluatie hondenbeleid is gepresenteerd.