Jaarstukken 2018

7 Grondbeleid

Woningbouw

Woningbouw

A.032  Markt 20-24, Gendt

Projectbeschrijving
Het plan omvat de verbouw van het pand Markt 20-22 tot twee appartementen, de sloop van het pand Markt 24 en nieuwbouw van een appartementencomplex bestaande uit 14 appartementen.

Wat hebben we gedaan in 2018
In 2018 zijn de gesprekken met de ontwikkelende partij om tot realisatie van een appartementencomplex te komen afgerond. Overleg vond plaats over de stedenbouwkundige mogelijkheden en de uitvoering van de koopovereenkomst. Als gevolg hiervan is het plan aangepast.

Afwijking van programmabegroting 2018: Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2018

€ 161.825 N

Looptijd t/m

31-12-2022

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 164.642

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 407.709

Eindwaarde per 1-1-2018

€ 511.412 V

Eindwaarde per 1-1-2019

€   81.242 V

Verklaring verschil

Als gevolg van nieuwe plan (minder wooneenheden) is de opbrengst lager. De looptijd is vanwege het nieuwe plan met twee jaar verlengd.

Winstverwachting

€   81.242 V

A.042  Fitness Centrum, deelgebied Rietbaan-Zuid, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de verplaatsing van het Fitness Centre in het plangebied de Rietbaan-Zuid naar het sportpark Blauwenburcht. Op de vrijkomende percelen worden 4 vrije kavels uitgegeven.

Wat hebben we gedaan in 2018
In 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is de definitieve vaststellingsbeschikking van de provinciale STADO-subsidie ontvangen. De subsidie is nu afgewikkeld. Verder heeft de exploitant Kondor Wessels Projecten met onze instemming de exploitatieovereenkomst overgedragen aan Walvoort Ontwikkelaars. Walvoort ontwikkelaars is begonnen met het voorbereiden van de feitelijke ontwikkeling van het gebied.

Afwijking van programmabegroting 2018: Nee

Boekwaarde per 31-12-2018

€ 206.574 N

Looptijd t/m

31-12-2021

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 184.038

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 186.697

Eindwaarde per 1-1-2018

€ 196.674 N

Eindwaarde per 1-1-2019

€ 203.915 N

Verklaring verschil

Kosten accountantscontrole in verband met de vaststelling van de provinciale STADO-subsidie

Verliesverwachting

€ 203.915 N

Dekking

De verliesvoorziening wordt verhoogd van € 196.700 naar
€ 204.000

A.051  Loovelden, Huissen

Projectbeschrijving
De realisatie van een nieuwe woonwijk van 1.150 woningen met bijbehorende voorzieningen, zoals het Loopark en het Voorzieningencluster Plaza. Het plangebied bestaat uit verschillende fasen.

Wat hebben we gedaan in 2018
In 2018 zijn in totaal 77 woningen gebouwd in de deelgebieden Tuindorp Oost en Tuindorp West. Daarnaast is een bestemmingsplan voorbereid voor de realisatie van 5 aanvullende woningen aan de Limes.

Afwijking van programmabegroting 2018: Nee

Boekwaarde per 31-12-2018

€ 120.390 V

Looptijd t/m

31-12-2021

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 148.445

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 37.878

Eindwaarde per 1-1-2018

€ 609.591 V

Eindwaarde per 1-1-2019

€     9.823 V

Verklaring verschil

Winstneming

Winstverwachting

€     9.823 V

Winstneming

Volgens de POC-methode wordt er een winst genomen van
€ 727.946. Dit bedrag gaat naar de Algemene Reserve Grondexploitatie

A.063  Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel  

Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van de voormalige brandweerkazerne en twee woningen aan de Dorpsstraat en de herontwikkeling van het vrijgekomen gebied door middel van de bouw van een appartementencomplex van 24 woningen in de sociale sector.

Wat hebben we gedaan in 2018
In het gebied is een ernstig geval van bodemverontreiniging geconstateerd. Als gevolg hiervan is saneringsplan opgesteld. Medio 2018 is gestart met de sanering en de sloop van de resterende funderingen. Vanwege onverwachts aangetroffen asbest onder de funderingen zijn de werkzaamheden stilgelegd in afwachting van een aanvullend saneringsplan. Net vóór de jaarwisseling is de overeenkomst tot verkoop van de gronden aan Waardwonen ondertekend.

Afwijking van programmabegroting 2018: Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2018

€ 427.241,66 N

Looptijd t/m

31-12-2021

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 424.359

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 430.550

Eindwaarde per 1-1-2018

€ 127.176 N

Eindwaarde per 1-1-2019

€ 421.052 N

Verklaring verschil

In verband met de geconstateerde bodem- en asbestverontreiniging zijn er extra kosten gemaakt die niet voorzien waren. Het gaat hierbij onder andere om onderzoekskosten, kosten bodem-, en asbestsanering, kosten begeleiding NGE bij deze saneringen en extra ambtelijke uren verband houdende met deze saneringen. Deze saneringen hebben geleid tot vertraging van het project. Als gevolg van de opgelopen vertraging is de looptijd met twee jaar verlengd.

Verliesverwachting

€ 421.052 N

Dekking

Er is bij de jaarrekening 2017 een verliesvoorziening gevormd van € 127.200 door onttrekking uit de Reserve inzet woningbouw (raadsbesluit 10 maart 2016) Deze onttrekking wordt verhoogd naar 155.000 euro. Daarnaast wordt een extra verliesvoorziening getroffen van € 266.100.