Jaarstukken 2018

7 Grondbeleid

Algemene reserve grondexploitatie

Door de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) worden de financiële resultaten en risico's van de grondexploitaties gescheiden van de financiële huishouding van de Algemene Dienst. De ARG vormt daarmee een buffer voor de financiële risico's die samenhangen met de grondexploitaties. Als onderdeel van het risicomanagement wordt een gewenste hoogte voor de Algemene Reserve Grondexploitatie bepaald.

Grondexploitaties
Bij het positief afsluiten van een grondexploitatie, wordt de winst toegevoegd aan de ARG.
Als op een grondexploitatie een tekort wordt verwacht, wordt hiervoor een verliesvoorziening gevormd ten laste van de ARG. Mutaties in deze verliesvoorziening leiden dan ook tot wijzigingen in de ARG.

Faciliterende projecten
Bij faciliterend grondbeleid is sprake van kostenverhaal. Als voor een faciliterend project de gemaakte kosten lager zijn dan de door de initiatiefnemer betaalde exploitatiebijdrage, dan komt het verschil ten gunste van de ARG. Als voor een faciliterend project de door de initiatiefnemer betaalde exploitatiebijdrage wordt overschreden, dan komen meerkosten ten laste van de ARG.

Verloopoverzicht reserve grondexploitatie

Stand per 31-12-2017

 1.786.840 V

Toename 2018 winstneming project A.051 Loovelden, Huissen

727.946 V

Toename 2018 winstneming Project A.045 Houtakker, Bemmel

1.512.970 V

Toename 2018 voorziening afwikkeling grondexploitaties

111.560 V

Toename 2018 faciliterende projecten

29.603 V

Toename 2018 conform totaaloverzicht

225.800 V

Afname 2018 faciliterende projecten

64.097 N

Afname 2018 extra verliesvoorziening bedrijventerreinen

348.019 N

Stand per 31-12-2018

3.982.603 V