Jaarstukken 2018

7 Grondbeleid

Glastuinbouw

Glastuinbouw

A.110  Bergerden

Projectbeschrijving
Het plan omvat de uitgifte van kavels voor glastuinbouw. Er is nog circa 30,5 ha gemeentelijk grondeigendom uitgeefbaar. Daarnaast is er een woonkavel en circa 1,3 ha grond die ruimtelijk onderdeel uitmaakt van het Agropark beschikbaar.

Wat hebben we gedaan in 2018
De gemeenschappelijke regeling Bergerden is juridisch geliquideerd. De gemeente Lingewaard is nu de projecteigenaar. In 2018 is voor het gebied NEXTgarden, waar Bergerden deel van uitmaakt, een nieuwe website gemaakt. De nog te verkopen tuinbouwkavels zijn hierop mooi in beeld gebracht. Mede onder invloed van het verbeterde economische klimaat in de glastuinbouw neemt de belangstelling voor uitbreiding en nieuwvestiging toe. Dit heeft geleid tot enkele nieuwe leads, serieuze verkoopgesprekken met twee tuinders en een verleende optie. Wij verwachten in 2019 enkele kavelverkopen te kunnen melden. We hebben opdracht gegeven om op alle nog niet verkochte kavels een niet gesprongen explosieven opsporingsonderzoek te doen. Frequent vindt overleg plaats met de Lingezegen Energy (de energiecoöperatie van een 15-tal tuinders) en andere tuinders over verduurzaming van het gebied. In 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor een houtgestookte warmtekrachtcentrale. Deze installatie zorgt er voor dat voor het verwarmen van kassen geen aardgas meer nodig is.

Afwijking van programmabegroting 2018: Nee

Boekwaarde per 31-12-2018

€  6.671.535 N

Looptijd t/m

31-12-2026

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

25,0 hectare

Totaal uit te geven kavels

32,2 hectare

Raming nog te maken kosten

€ 3.245.416

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 6.647.885

Eindwaarde per 1-1-2018

€ 3.371.561 N

Eindwaarde per 1-1-2019

€ 3.269.066 N

Verklaring verschil

Er zijn minder uren aan het project besteed dan geraamd
De kosten voor het bouwrijp maken van de bouwkavel aan de Heuvelsestraat zijn lager uitgevallen dan geraamd

Verliesverwachting

€ 3.269.066 N

Dekking

De verliesvoorziening wordt verlaagd van € 3.371.600 naar
€ 3.269.100