Jaarstukken 2018

1. Deelname aan de samenleving

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

Voor de eerste opvang van vragen en het bieden van lichte ondersteuning hebben we overeenkomsten gesloten met Rijnstad (maatschappelijk werk), SWL (welzijnswerk) en MEE Gelderse Poort (cliëntondersteuning). Deze organisaties maken deel uit van de basisvoorzieningen en zijn vrij toegankelijk voor alle inwoners van Lingewaard. In de kernen Huissen, Gendt en Bemmel werken de medewerkers van Rijnstad, SWL en MEE ook op en vanuit de zogenoemde ‘Participatiepunten’. De toegang tot zorg waarvoor een indicatie nodig is, ligt bij onze consulenten.

Vanuit de drie projecten ‘Gebiedsgericht werken’, ‘Preventie’ en ‘Meer en beter samenwerken’ hebben we bij inwoners en organisaties advies gevraagd en ideeën opgehaald over de toegang tot ondersteuning en hulpverlening. Ook hebben we samen naar de reeds beschikbare preventie in Lingewaard gekeken. In 2019 besluiten we over het concrete vervolg van de opgehaalde input.
Na de brand waren we genoodzaakt om onze dienstverlening op een aangepaste manier uit te voeren. We hebben toen, waar mogelijk, gewerkt met verkorte procedures. De opgedane positieve ervaringen nemen we mee in het vervolgtraject voor de toegang tot ondersteuning en hulpverlening.

We zijn in 2018 met ouderen en betrokken organisaties in gesprek gegaan om het ouderenbeleid vorm te geven. In deze gesprekken hebben we veel ervaringen en ideeën opgehaald. Thema's hierbij waren o.a. de toegankelijkheid van de zorg, eenzaamheid, beter bereik van ouderen (communicatie), digitale vaardigheden en de leefbaarheid van de kernen. Het ouderenbeleid leggen we in 2019 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.