Jaarstukken 2018

1. Deelname aan de samenleving

1.4.2 Opleiding en educatie

1.4.2 Opleiding en educatie

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 wordt er gewerkt met een integrale ondersteuningsstructuur op de basisscholen in Lingewaard. Voor kinderen waarbij er vragen zijn over de ontwikkeling, worden er rondetafelbijeenkomsten (planbijeenkomsten) georganiseerd. Hieraan doen alle betrokkenen mee zoals ouders, leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog Passendwijs, ambulant ondersteuner Passendwijs, Maatschappelijk Werk en jeugdarts.

Voor het stimuleren van de bekendheid van voorschoolse voorzieningen in Lingewaard en de mogelijkheden voor een gemeentelijke subsidie voor kinderopvangorganisaties (voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag) hebben we een film gemaakt. Ook hebben we de folder over peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) geactualiseerd. Zowel film als folder zijn actief gedeeld door onze samenwerkingspartners. We hebben voor 46 kinderen VVE-subsidie verleend.
Verder zijn er veel pedagogisch medewerkers van VVE-locaties in Lingewaard geschoold en (opnieuw) getoetst op het hebben van het 3F-taalniveau; een wettelijk vereiste om per 1 augustus 2019 te mogen werken op een VVE-groep. Hiervoor hebben wij in 2018, net als in 2017, extra middelen van het Rijk ontvangen.

In steeds meer Integrale Kind Centra (IKC’s) in Lingewaard zijn de pedagogisch medewerkers en leerkrachten één team onder leiding van één directeur. Dit komt de doorgaande lijn, samenwerking, uitwisseling en wederzijdse inzet van personeel (voor- en vroegschools) ten goede.

Tot slot werken gemeenten, scholen en kinderopvanginstellingen vanaf september 2018 samen met de Stichting PAS voor de ondersteuning van jonge statushouders/neveninstromers in onze gemeente.