Jaarstukken 2018

4 Financiering

Financiering

Financieringspositie

We zetten zoveel mogelijk van de vrijkomende middelen in voor de financiering van de eigen investeringen. Financiering is het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Ook in het afgelopen jaar hebben we dit beleid gevolgd.

Leningenportefeuille

In 2018 is geen nieuwe langlopende geldlening afgesloten. Door het later uitvoeren van investeringen en het eerder verkopen van grond, hebben we de liquiditeitsbehoefte afgedekt met kortlopende geldleningen. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is onze leningenportefeuille zelfs wat afgenomen. Door deze reguliere aflossingen in 2018 is de gemiddelde rente op onze langlopende geldleningen met 0,02% is afgenomen

MUTATIES VASTE SCHULD IN 2018

(Bedragen x EUR 1.000)

Bedrag 

Gemiddelde
 rente

Invloed op
 gem. rente

Beginstand per 1 januari 2018

60.697

3,80%

Nieuwe leningen

0

0,00%

0,00%

Reguliere aflossingen

-2.636

4,30%

-0,02%

Vervroegde aflossingen

0

0,00%

0,00%

Renteaanpassing (oud percentage)

0

0,00%

0,00%

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

0,00%

0,00%

Omzetting vast naar vlottend

0

0,00%

0,00%

Omzetting vlottend naar vast

0

0,00%

0,00%

Eindstand per 31 december 2018

58.061

3,78%

-0,02%

De komende jaren zal de schuld op langlopende geldleningen weer op gaan lopen. Zoals ook blijkt uit het schema bij de renterisiconorm, zullen we de komende jaren € 10 miljoen per jaar aan nieuwe langlopende geldleningen op gaan nemen. Deze nieuwe geldleningen zijn nodig om de investeringen opgenomen op het uitvoeringsprogramma te kunnen financieren.