Jaarstukken 2018

4 Financiering

Algemene ontwikkelingen

Intern
Op 13 december 2018 heeft de raad van de gemeente Lingewaard het nieuwe treasurystatuut Gemeente Lingewaard 2018 vastgesteld. In dit treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd. Dit nieuwe statuut is slechts op enkele onderdelen aangepast ten opzichte van het oude statuut uit 2014. Het gaat om tekstuele wijzigingen. Inhoudelijk heeft er geen wijziging plaatsgevonden.
We zijn in 2018 uitgegaan van een laag risicoprofiel.

Extern
In de begroting 2018 zijn we uitgegaan van een lichte stijging van de rente voor lang geld. In de praktijk is deze rente in 2018 echter vrijwel gelijk gebleven. Ook de rente voor kort geld is nagenoeg hetzelfde gebleven. In 2018 is geen nieuwe langlopende financiering afgesloten. Tijdelijke tekorten zijn afgedekt met kort geld (looptijd korter dan 1 jaar).