Jaarstukken 2018

9. Financiën

9.1.2 Reserves en voorzieningen

9.1.2 Reserves en voorzieningen

Algemene reserve
Als gevolg van een wijziging in de regelgeving wordt geen rente meer toegerekend aan de algemene reserve. De algemene reserve is daardoor volledig vrij besteedbaar geworden. We hebben de algemene reserve echter alleen ingezet voor de dekking van incidentele lasten. Daarbij hebben we steeds de gevolgen voor de weerstandscapaciteit in het oog gehouden.

Bestemmingsreserves
We hebben ingezet op het beperken van het aantal bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves worden door de raad ingesteld en ingezet, maar ook opgeheven. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 doen wij hiervoor een voorstel. Meer informatie over de bestemmingsreserves kunt u vinden in de toelichting op de balans.

Voorzieningen
Alle voorzieningen zijn inhoudelijk en financieel onderbouwd. In de begroting 2018 gaven wij aan welke bedragen wij aan de verschillende voorzieningen wilden toevoegen of onttrekken. De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen kunt u terugvinden in de toelichting op de balans.