Jaarstukken 2018

6 Verbonden partijen

Algemeen

Voor de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van samenwerking verwijzen we naar programma
8, onderdeel bestuurlijke samenwerking (8.4.4). In het overzicht hieronder is per organisatie de
noodzakelijke informatie vermeld. Meer in het algemeen is in 2018 specifiek aandacht besteed aan de
volgende zaken.

Register Verbonden Partijen
In juli heeft het college het voorgeschreven register artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen geactualiseerd. Dit is vervolgens gepubliceerd en ligt ter inzage bij het KCC.

Opheffing verbonden partijen
In 2017 zijn afspraken gemaakt om het Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken en het werkgeversservicepunt met ingang van 2018 als module onder te brengen bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Centraal Gelderland.

Verantwoording
De paragraaf Verbonden Partijen bevat in de eerste plaats verantwoordingsinformatie. Deze moet
voldoen aan de voorschriften van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het Besluit begroting en
verantwoording (BBV) en de Nota Verbonden Partijen.
Deze informatie is bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. De
voorschreven informatie is in deze paragraaf opgenomen. Daarnaast zijn er twee andere momenten
waarop de raad invloed uitoefent op dit beleid.
In de eerste plaats wanneer de gemeente de zienswijze kan geven op de jaarstukken en het kader
voor de begroting van een Verbonden Partij. Bij het zwaarste toezicht arrangement doet de raad dit
zelf. In de andere gevallen gebeurt dit door het college die de raad daarover informeert.
In de tweede plaats worden Verbonden Partijen periodiek geëvalueerd. In 2018 is de verbonden partij ODRA geëvalueerd. Over de uitkomsten van de evaluatie is uw raad geïnformeerd.

Risico's
Er zijn twee Verbonden Partijen ingedeeld in categorie 3 ‘groot belang’, de gemeenschappelijke
regelingen Presikhaaf en ODRA. Hieraan zijn bij de vaststelling van de Nota Verbonden Partijen
toegevoegd de BVO Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen en de MGR Sociaal Domein Midden
Gelderland. Dit betekent dat ook de risico’s van deze organisaties jaarlijks in beeld gebracht worden.
Hierop wordt in de risicoparagraaf nader in gegaan.